SKUNKS

God how it sucks to be working class full-time, half living wage
Spilling your guts in some bullshit job, you got a kid and bills to pay

And a cat and a dog or a fish or whatever, 'cause everyone needs some love after a long long day
Find the time to invest, to unstress, ain’t it funny, for what is the point it’s Monopoly money

I’m growing old, I’m growing tired, price of gas keeps growing higher
Hands are shaking, heart is too, give it time to heal

The night is hollow and getting cold
Let's pull out claws, find a den and crawl

Crawl inside to feel some guilt together for not being strong enough to make it seem better
Crawl inside to feel some guilt together for not being strong enough to make it seem better

Hands are shaking, heart is too, give it time to heal
Hands are shaking, heart is too, give it time to heal
ANOTHER GO

Running
‘Cause I don't know where to go
I've lived here
When I was really small
I can hear the gulls and feel the sand under my feet
Little good is being done as the sun goes down with the wind

Falling
I'd really like to know
Will my heart
Give it another go
I can still remember all the outbursts
Street lamps set alight
As I was walking home
Through all the summer nights

Give it another go
Give it another go
Give it another go
ERIKA

3rd Avenue jetlag
I don’t want to meet anyone or see anything
I should do something fun I think
Instead I’m cruising through different pharmacies
Trying out creams
Looking at magazines
I could do this forever
It’s pointless
I’m restless
I’m dead
Whatever

I really felt the that the only way for me to sleep is if I was holding onto something

I think about the girl
First woman on mars, what’s her name
The one that’s being trained
For no dependency
Full-time heart vacancy
Full-time heart vacancy
Full vacancy
Full-time heart vacancy

I really felt the that the only way for me to sleep is if I was holding onto something
(I really feel the only way for me to sleep is holding onto something)
INTO DUST
Songwriters: Hope Sandoval / David Roback

Still falling
Breathless and on again
Inside today
Beside me today
Around broken in two
Till your eyes shed
Into dust
Like two strangers
Turning into dust
Till my hand shook
With the way I fear
I could possibly be fading
Or have something more to gain
I could feel myself growing colder
I could feel myself under your fate
Under your fate
It was you
Breathless and tall
I could feel my eyes turning into dust
And two strangers
Turning into dust
Turning into dust
view all

Zespół został założony latem 2018 aby jesienią tego samego roku pod nazwą “Alpha Females” wydać pierwszą płytę EP. Grupa liczyła wówczas czterech muzyków, a na albumie znalazły się cztery utwory w różnych muzycznych stylistykach; Jego wydanie było eksperymentem mającym na celu weryfikację docelowego brzmienia zespołu. Eksperymentem zakończonym pół-sukcesem, bo właściwy sound wyklarował się znacznie później, wraz z dołączeniem do typowo gitarowego zestawu nowych instrumentów (wiolonczela i klawisze).

Nieoczekiwaną, a jednocześnie fortunną konsekwencją wydania EP była pozytywna reakcja lokalnego środowiska muzycznego, co z kolei zaowocowało zaproszeniami do udziału w festiwalach i koncertach oraz nominacją do nagrody Pomorskie Sztormy 2018 w kategorii “Odkrycie Roku w Kulturze”.

Ugruntowanie się brzmienia i pojawienie się nowych muzyków zainspirowało zespół do zmiany nazwy na krótszą i mocniejszą: Alfah Femmes. Zespół zdecydowanie nie poleca zmian nazwy innym zespołom, a szczególnie tym na początku swojej działalności, a jeszcze szczególniej tym, które zdążyły już zebrać pierwsze pozytywne recenzje pod oryginalną nazwą. Jest to obiektywnie bardzo głupi ruch. Głupota ma jednak swój urok, dlatego dla jednych atrakcyjne jest np. pisanie piosenek w dołującej rzeczywistości ekonomicznej, a dla innych spontaniczne zmiany nazw nowo założonych zespołów, albo oba z powyższych. Pewnie dlatego pierwsza płyta LP “No need to die” wydana przez zespół Alfah Femmes, zawiera cztery covery mało znanego zespołu “Alpha Females” który zniknął szybciej niż się pojawił, gdzieś na przełomie lat 2018-2019.

Co jest w imieniu? Piosenki były już napisane kiedy Zofia i Przem przerzucali się hipotetycznymi nazwami nieistniejących grup i płyt, przemierzając polskie zakręty starym Dodgem Caravan. Z tej popularnej, letniej gry podróżnej wyłoniła się ostateczna nazwa zespołu – ukłon w stronę Violent Femmes, australijskiego zespołu Dan Kelly and the Alpha Males, nurtu Riot Grrrl, a jednocześnie prowokacja do uczestnictwa we współczesnym dyskursie feministycznym.

The band was established in the Summer of 2018 and released their EP under the name “Alpha Females” in the Fall of the same year. There were four musicians in the group then, and this first album included four songs – each in a slightly different musical style. The release was an experiment aimed at verifying the final tone of the band, and ended in half-success, since the specific sound of the band became defined much later, with the addition of new instruments (cello and keys) to an otherwise standard rock ensemble.

Unexpected, yet very rewarding results of publishing the EP included enthusiastic reactions from the local music community, which in turn led to invitations to participate in music festivals and concerts and a nomination for the Pomeranian Storms Award 2018 in the category of “Discovery of the Year in Culture”.

The finding of own sound and the presence of new musicians inspired the group to change its name to a shorter and fiercer: Alfah Femmes. The band strongly recommends other bands not to change their name, especially those at the beginning of their activity, and even more so those who have already collected first positive reviews under their original name. This is an objectively dumb move. However sometimes being dumb just feels too good, like writing songs in a shaky economic reality or spontaneous changes in the names of newly formed bands. So probably because of that, the first LP “No need to die” released by the band Alfah Femmes, contains four cover songs of the little known band “Alpha Females” which disappeared faster than it emerged, somewhere at the turn of 2018-2019.

What’s in a name? The first songs were already written when Zofia and Przem were flipping ideas for potential inexistent bands and album titles, driving across Poland in an old Dodge Caravan. This popular summer road trip game gave life to the bands final brand – a nod to Violent Femmes, The Australian band “Dan Kelly and the Alpha Males”, the Riot Grrrl movement, and at the same time – a dare to participate in contemporary feminist discourse.

Zofia Bartos lived on the East Coast, ended up in the Eastern Bloc. Professional puppeteer. Former bands consisted of: no one – Alfah Femmes is her first time working with people.

Żyła na Wschodnim Wybrzeżu, skończyła we Wschodnim Bloku. Zawodowa lalkarka. Członkowie poprzednich zespołów: nikt – Alfah Femmes to jej pierwszy raz z ludźmi.

Przem Bartos, polite young man, a polyglot. Other bands consist of: anyone, who ever asked. Among others: Daniel Hertzov & Crew, Marek Gałązka & His Team, Fruitcakes, Mùlk, Kilgoure.

Uprzejmy młody człowiek, poliglota. Gra z każdym, kto poprosił, m.in: Daniel Hertzov & Crew, Marek Gałązka & His Team, Fruitcakes, Mùlk, Kilgoure.

Marcin Gałązka, lunatic, multitasker, producer, arranger. Makes good coffee. Received a Fryderyk music award, recorded many multiple albums with Tymon Tymański & The Transistors, MU, Jan Heweliusz and others.

Świr, multitasker, producent, aranżer. Robi dobrą kawę. Na koncie ma Fryderyka i wiele wydawnictw muzycznych w tym we współpracy z: Tymon Tymański & The Transistors, MU, Jan Heweliusz i innymi.

Tomasz Koper used to work a white collar job, got bored of being rich, sold his everything and focused on jazz and other lucrative genres with bands such as: Sekstans, Tomasz Chyła Quintet, Daniel Hertzov & Crew, Zgniłość, Jan Heweliusz.

Kiedyś pracował w korporacji, ale znudziło go bycie bogaczem, więc sprzedał wszystko i zaczął grać jazz z takimi składami jak: Sekstans, Tomasz Chyła Quintet, Mikoryza, Zgniłość, Jan Heweliusz.

Weronika Kulpa owns multiple tracksuits and a baroque cello. Is loud. Secret weapon for popular artists like Ralph Kamiński, Alicja Serowik, and pivotal group member for: Kwartet Bonsaï, Ensemble Inégalité.

Posiada wiele par dresów i barokową wiolonczelę. Tajna broń wielu wykonawców, m.in. Ralph Kamiński, Alicja Serowik, oraz kluczowa część grup: Kwartet Bonsaï, Ensemble Inégalité.

Michał Wandzilak, an intellectual, composer, enfant terrible of polish pianism. Founder of such bands as: Zgniłość, Julia i Nieprzyjemni, Najprzyjemniejsi, Walenie. Plays the keys for Świetliki.

Intelektualista, kompozytor, enfant terrible polskiej pianistyki. Założyciel grup muzycznych: Zgniłość, Julia i Nieprzyjemni, Najprzyjemniejsi, Walenie. Klawiszowiec zespołu Świetliki.

Due to the pandemic we’ve decided to take a little weight off the shoulders of postal workers and people providing delivery services. They’re already running at full speed, bringing us all the necessities we need daily. So, from now on, in our online store you will no longer be able to order merch via inPost locker or courier service.
Instead, a promo “delivery after lockdown” option will be available – free shipping in Poland and flat rate reduced by 65% for the rest of the world. Our beanies will get to you when it all blows away.
Keep safe!

Z powodu pandemii zdecydowaliśmy się zdjąć odrobinę ciężaru z barków pracowników usług dostawczych, listonoszy i kurierów, którzy działając na zwiększonych obrotach doręczają nam wszystkim rzeczy naprawdę potrzebne. Dlatego od dziś, w naszym sklepie internetowym nie zamówicie już gadżetów przez paczkomat czy przesyłkę kurierską.
Dostępna jest za to promocyjna opcja dostawy po kwarantannie – darmowa na terenie Polski, obniżona o 65% do reszty świata. Nasze czapeczki dotrą do Was, kiedy będzie już po wszystkim.
Dbajcie o siebie!31 Mar 2020, DRIZZLY GRIZZLY, GDANSK, POLAND


sign up for updates:


Store terms and conditions | Regulamin sklepu